دانلود ، ربات ، جنگ

. (۱۳۹۵). ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی, ۱۶(۶۴), ۴۲-۶۶٫

. “ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران”. فصلنامه مدیریت نظامی, ۱۶, ۶۴, ۱۳۹۵, ۴۲-۶۶٫

. (۱۳۹۵). ‘ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران’, فصلنامه مدیریت نظامی, ۱۶(۶۴), pp. 42-66.

. ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی, ۱۳۹۵; ۱۶(۶۴): ۴۲-۶۶٫